Tutkimukset ja analyysit

Asiakas- ja markkinatutkimukset

Navigatio Oy on toteuttanut useita tutkimuksia ja selvityksiä, jossa on kartoitettu markkinoita ja asiakasymmärrystä kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Yrityksille on tärkeää tietää, mitä asiakkaat arvostavat asiakassuhteessa, mitä uusia tuotteita ja palveluita he toivoisivat ja mitä asioita tulisi kehittää nykyisissä tuotteissa ja palveluissa. Näiden selvittäminen vaatii paljon aikaa ja se sitoo paljon resursseja. Navigatio Oy auttaa asiakkaitaan markkinoiden ja asiakkaiden ymmärtämisessä.

Asiakaskokemuksen mittarit

Asiakaskokemusta voidaan mitata ja kehittää esimerkiksi NPS, CES ja CSAT-mittareiden avulla. Asiakaskokemuksen mittaaminen kannattaa, koska on tärkeätä tietää, miten asiakkaat kokevat yrityksen toiminnan ja kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat. Haasteena on usein se, että yrityksessä voidaan luulla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden olevan erinomaisella tasolla. Kun asiakastyytyväisyyttä aletaan mittaamaan, voi paljastua, että vain osa asiakkaista on samaa mieltä. Mittaamisella saadaan selville asioiden todellinen laita.

Panosta asiakkaiden ja markkinoiden ymmärtämiseen

Kysely- tai haastattelututkimuksen (kesto 4 htp) esimerkkihinta: 5000 € alv 0 %

Palvelun sisältö: Kysely- tai haastattelututkimuksen suunnittelu, toteutus ja yhteenvedon sekä priorisoitujen kehittämiskohteiden laadinta.

Lue blogimme kyselystä ja haastattelusta asiakasymmärryksen rakentamisessa sekä asiakaskokemuksen mitttaamisesta.

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arviointi on menetelmä, jolla mitataan hankkeen tai ohjelman positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kohderyhmään ja ympäristöön. Sen avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä resurssien kohdentamisesta ja parantaa toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Menetelmät vaikuttavuuden arviointiin

Toteutamme vaikuttavuuden arviointeja dokumenttianalyysin, haastattelujen ja kyselyjen avulla.

Vaikuttavuuden arviointi (kesto 8 htp) esimerkkihinta: 10000 € alv 0 %

Palvelun sisältö: Dokumenttianalyysi, kysely- ja/tai haastattelututkimuksen suunnittelu ja toteutus sekä arviointiraportin laadinta.

Lue lisää Savonia-ammattikorkeakoululle toteuttamastamme vaikuttavuuden arvioinnista!

Liiketoiminnan nykytilan analysointi

Liiketoiminnan nykytilan analysoinnissa käydään läpi liiketoiminnan osa-alueita, kuten esimerkiksi:
– asiakkaat
– palvelut/tuotteet
– myynti ja markkinointi
– jakelukanavat, talous, henkilöstö
– tuotanto, verkostot, digi ja viestinnälliset valmiudet
– kilpailijat, toimintaympäristö ja johtaminen

Analyysistä kehittämistoimenpiteisiin

Yrityksen nykytila analysoidaan muun muassa Business Model Canvasin (BMC), SWOT-analyysin ja haastatteluiden avulla.

Liiketoiminnan nykytilan kartoituksen (kesto 2 htp) esimerkkihinta: 2500 € alv 0 %

Palvelun sisältö: Nykytilan analysointi ja konkreettisten kehittämistoimenpiteiden laadinta.

Lue lisää Business Model Canvasista blogistamme!