Yrityksen liiketoimintamallia ja sen eri osa-alueita voidaan kuvata usealla eri tavalla. Yksi suosituimpia työkaluja tähän on sveitsiläisen Alexander Osterwalderin (2013) ja hänen tiiminsä kehittämä Business Model Canvas (BMC), jonka avulla yritys voi esittää liiketoimintamallinsa visuaalisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi. BMC auttaa yritystä hahmottamaan paremmin liiketoimintamalliaan ja pohtimaan, miten se kykenee luomaan arvoa asiakkaille ja sen myötä tehdä kannattavaa liiketoimintaa. BMC rakentuu yhdeksästä osa-alueesta, joita ovat kumppanit, ydintoiminnot, resurssit, arvolupaus, asiakassuhteet, kanavat, asiakasryhmät, kulurakenne ja tulovirrat (Osterwalder, Pigneur & Clark 2010). (ks. Kuva 1).

Kuva 1. Business Model Canvas

Kenelle Business Model Canvas soveltuu?

”BMC:n hienous on siinä, että se pakottaa yritystä analysoimaan liiketoiminnan eri osa-alueita, kuten asiakkaita, myyntiä ja tuloja sekä kuluja.”

BMC on hyödyllinen työkalu niin startupeille kuin myös jo vakiintuneille yrityksille. Startupit hyötyvät siitä, koska usein niiden liiketoimintamalli on vielä muotoutumassa ja ne tarvitsevat apua sen jäsentämisessä. BMC:tä voidaan käyttää myös suurempien yritysten sisällä uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Se toimii myös todella hyvänä analyysityökaluna tilanteessa, jossa yrityksen nykyistä liiketoimintamallia ei ole kuvattu tai kriittisesti tarkasteltu pitkään aikaan. BMC:tä käytetään myös tutkimuksessa ja opetuksessa. Esimerkiksi liiketalouden opiskelijat voivat käyttää sitä harjoituksissaan määrittelemään liiketoimintamalleja erilaisille yrityksille.

BMC:n hienous on siinä, että se pakottaa yritystä analysoimaan liiketoiminnan eri osa-alueita, kuten asiakkaita, myyntiä ja tuloja sekä kuluja. BMC:n avulla saadaan hyvä kokonaiskuva liiketoiminnan mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä haasteista. Näiden lisäksi sillä voidaan osoittaa liiketoimintamallin järkevyys rahoittajille, kuten pankeille ja sijoittajille helposti sisäistettävässä muodossa. Toki rahoittajat edellyttävät tämän lisäksi laskelmia, jotka osoittavat numeroiden valossa liiketoiminnan taloudellisen kestävyyden ja kasvupotentiaalin.

Lähteet

Osterwalder, A. 2013. A Better Way to Think About Your Business Model. Harvard Business Review. Saatavilla: https://hbr.org/2013/05/a-better-way-to-think-about-yo

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. 2010. Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua liiketoiminnan kehittämisessä!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Samankaltaiset artikkelit